Bezpłatny Parking

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

ul. Modlińska 6
03-216 Warszawa

Informacje i zapisy:

Paweł Żuchowski
PL (+48) 502 zaslepka 700 182

Jesteśmy uczestnikiem Programu:

forum abc

 

Świadectwo kwalifikacji zawodowej

 

Obowiązkowe kursy kwalifikacyjne i szkolenia okresowe kierowców zawodowych wykonujących przewóz drogowy osób lub rzeczy.  Kierowca wykonujący przewóz drogowy ma obowiązek uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej oraz wymagany wpis w prawo jazdy po szkoleniu w zakresie:

Kierowco pamiętaj, o rodzaju szkolenia tylko i wyłącznie decyduje data uzyskania po raz pierwszy prawo jazdy kat. C lub kat. D.

Podstawa prawna szkoleń zawodowych kierowców:

W Polsce w dniu 17 listopada 2006 r. ogłoszono ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmienianie ustawy- Prawo o ruchu drogowym, na podstawie dyrektywy nr 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r., w której określono, że z dniem 10 września 2008 roku kierowcy autobusów oraz z dniem 10 września 2009 roku kierowcy ciężarówek, którzy uzyskali prawo jazdy kat. ,,D'' lub „C" po tych terminach, muszą przed podjęciem pracy w zawodzie kierowcy ukończyć kurs kwalifikacyjny z zakresu kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, zakończone egzaminem sprawdzającym, po którym uzyskają świadectwo kwalifikacji zawodowej wydane przez Wojewode odpowiedniego ze względu na miejsce szkolenia.
Jednocześnie kierowcy, którzy uzyskali uprawnienia kat. ,,D'' przed dniem 10 września 2008 roku oraz kierowcy, którzy uzyskali uprawnienia kat. „C" przed dniem 10 września 2009 roku, muszą ukończyć szkolenie okresowe,  po którym uzyskają świadectwo kwalifikacji zawodowej wydane przez Kierownika Ośrodka Szkolenia.

Wszyscy kierowcy zawodowo wykonujący przewóz drogowy, którzy ukończą szkolenie na podstawie nowych przepisów tj. kwalifikację wstępną lub szkolenie okresowe mają obowiązek wymienić prawo jazdy przed przystąpieniem do pracy na stanowisku kierowcy.
Celem wymiany prawo jazdy jest wpis w tym dokumencie świadectwa kwalifikacji zawodowej oraz badań psychologicznych i lekarskich.

Kierowco pamiętaj jedynym dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań do pracy na stanowisku kierowcy jest prawo jazdy z odpowiednimi wpisami.

Wymiana prawo jazdy następuje na podstawie kopii dokumentów (oryginały do wglądu):

Złożonych w wydziale komunikacji odpowiednim na miejsce zamieszkania.

Kurs kwalifikacyjny i szkolenie okresowe kierowców: art. 39a ust. 1 pkt. 5 i 6 Ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.), terminy pierwszych obowiązkowych szkoleń okresowych: art. 3 Ustawy o zmianie Ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie Ustawy - prawo o ruchu drogowym, (Dz. U. z 2006 r. Nr 235, poz. 874 z późn.), nakłada obowiązek na kandydatów na kierowców i kierowców zawodowych ukończenia odpowiedniego kursu zawodowego.


Fałszywe świadectwa kwalifikacji zawodowej >>>


Cel kursów kwalifikacyjnych i szkolenia okresowego kierowców zawodowych:

Od współczesnego kierowcy zawodowego oczekuje się coraz wyższych i możliwie wielostronnych kwalifikacji zawodowych. Podyktowane jest to głównie stanem i perspektywami rewolucji naukowo-technicznej oraz towarzyszącymi jej procesami: mechanizacji, automatyzacji, chemizacji, komputeryzacji, intelektualizacji pracy i jej humanizacji.

W tym celu na terenie całej Unii Europejskiej wprowadzono nowe kursy kwalifikacyjne i szkolenia okresowe dla kierowców zawodowych, które mają za zadanie poprawę bezpieczeństwa drogowego i bezpieczeństwa kierowcy, a także podniesienie kompetencji kierowców, tzn., aby nabywający kwalifikacje kierowca mógł bezpośrednio - po ich osiągnięciu - wykonywać zadania zawodowe zgodnie ze standardami wymaganymi na danym stanowisku kierowcy zawodowego, tj. z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa, norm czasowych, jakości itp.

Kandydat na kierowcę zawodowego w trakcie szkolenia powinien nabyć niezbędnej wiedzy i umiejętności do wykonywania przewozu drogowego w zakresie:

  • znajomości właściwości technicznych i zasad działania elementów bezpieczeństwa pojazdu,
  • umiejętności optymalizacji zużycia paliwa,
  • umiejętności zapewnienia bezpieczeństwa w związku z przewożonym towarem,
  • umiejętności zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom,
  • umiejetności bezpiecznego mocowania ładunków,
  • umiejętności stosowania przepisów dotyczących wykonywania transportu drogowego,
  • umiejętności zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywanym zawodem, w tym bezpieczeństwo na drodze i bezpieczeństwo środowiska,
  • umiejętności w zakresie prawidłowej obsługi i logistyki, w tym kształtowanie wizerunku firmy oraz znajomość rynku w przewozie drogowym i jego organizacji.

Ponadto, nowoczesny charakter zawodu kierowcy powinien wzbudzać większe zainteresowanie młodych ludzi tym zawodem, przyczyniając się do zatrudnienia nowych kierowców.

 


 

Badania lekarskie i psychologiczne kierowców


I. Badania lekarskie i psychologiczne kierowców zawodowych wykonujących przewóz drogowy po pierwszym szkoleniu okresowym.

 

Kierowcy, którzy uzyskali po raz pierwszy prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D lub D+E, wydane przed dniem 10 września 2008 r. lub kategorii C1, C1+E, C, C+E, wydane przed dniem 10 września 2009 r. zobowiązani są po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego i uzyskaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej, wykonać badania lekarskie i psychologiczne przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy.

 

II. Badania lekarskie kierowców zawodowych wykonujących przewóz drogowy do kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom lekarskim przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Badania lekarskie są wykonywane, z zastrzeżeniem w zakresie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), zwanej dalej „Kodeksem pracy". Zakres badań lekarskich obejmuje ponadto ustalenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

Badania lekarskie są przeprowadzane:
-  do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat - co 5 lat;

-  po ukończeniu przez kierowcę 60 roku życia - co 30 miesięcy.

Pierwsze badanie lekarskie kierowca ma obowiązek wykonać przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji, a każde następne dla kierowcy w wieku do 60 lat - w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego, jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego.
Badania lekarskie wykonują lekarze uprawnieni do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach Kodeksu pracy, posiadający dodatkowo uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców określone w odrębnych przepisach.

 

III. Badania psychologiczne kierowców zawodowych wykonujących przewóz drogowy do kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom psychologicznym przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Badania psychologiczne są wykonywane, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, w zakresie i na zasadach określonych dla kierowców w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

Badania psychologiczne są przeprowadzane:

- do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat - co 5 lat;

- po ukończeniu przez kierowcę 60. roku życia - co 30 miesięcy.

Pierwsze badanie psychologiczne jest wykonywane przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji, a każde następne dla kierowcy w wieku do 60 lat - w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego, jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego.

Wpis badań psychologicznych i lekarskich oraz świadectwa kwalifikacji zawodowej wydanego po szkoleniu okresowym lub kursie kwalifikacyjnym:

obrazek

Informacja:

Paweł Żuchowski

tel. 502-700-182

Biuro:

Warszawa, ul Modlińska 6

 

Najczęściej zadawane pytania>>

 

Na skróty:

Świadectwo kwalifikacji, kwalifikacja wstępna, kwalifikacja wstępna przyspieszona, kwalifikacja wstępna uzupełniająca, szkolenia okresowe kierowców, kurs ADR dla kierowców - przewóz materiałów niebezpiecznych, prawo jazdy kategorii A, prawo jazdy kategorii B, prawo jazdy kategorii C, prawo jazdy kategorii B+E, prawo jazdy kategorii C+E, prawo jazdy kategorii D, kurs na wózki widłowe, szkolenie tachografy cyfrowe i analogowe, kurs HDS, forum kierowcy zawodowego, testy na kwalifikację wstępną, kurs doradcy ADR, szkolenie stanowiskowe ADR, szkolenia i kursy ADR, cennik kursów i szkoleń, prawo jazdy, świadectwo kwalifikacji warszawa.

 

 

Zapraszamy na nasza nową stronę internetowa: abc-szkolenia.com